a

У Извештају о посети Станици граничне полиције Београд на Аеродрому ''Никола Тесла'', која је обављена 3. октобра 2017. године, Национални механизам за превенцију тортуре је констатовао да надлежни органи нису поступили по препорукама које је НПМ упутио након посета из 2016. године.

Као главни недостаци издвајају се неодговарајућа просторија за смештај странаца којима је на Аеродрому одбијен улазак у земљу, на шта НПМ указује још од прве посете овој просторији 2015. године, као и непружање релевантних информација и отежана комуникација са овим странцима.

Извештај о посети је достављен Станици граничне полиције, Министарству унутрашњих послова и Аеродрому ''Никола Тесла''.

Поступајући по препорукама Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ) упућеним у Извештају о посети Прихватилишту за странце, Министарство унутрашњих послова доставило је одговор у коме је навело да су пројектима које финансира Амбасада Швајцарске у Београду и Међународна организација за миграције (ИОМ), опредељена средства за адаптацију и проширивање смештајних капацитета у Прихватилишту. У оквиру адаптације објекта, предвиђена је и адаптација дечије собе и обезбеђивање лекарске ординације. Међутим, стално присуство медицинског особља у Прихватилишту тренутно није могуће обезбедити, услед недостатка финансијских и кадровских могућности. За потребе странаца набављена је постељина и обезбеђени адекватни хигијенски пакети.

Како би се у будућем периоду обезбедила јасна и прецизна комуникација између полицијских службеника и странаца, део средстава из пројекта који финансира Амбасада Швајцарске, опредељена су и за ангажовање преводилаца у Прихватилишту. Надлежно министарство обезбедиће и потребан број полицијских службеника и попунити упражњена радна места, како би се између осталог обезбедило да посете трају минимум један час. 

НПМ је 9. јуна ове године посетио Прихватилиште за странце у циљу праћење поступања надлежних органа по препорукама упућеним у Извештају из 2016. године. Након посете сачињен је Извештај са препорукама за даље унапређење стање.

Поступајући по препоруци Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ) упућеној у Извештају о посети Прихватном центру у Обреновцу, сви мигранти смештени у Прихватни центар су евидентирани и издате су им идентификационе картице. Такође, Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио НПМ да су, поступајући по раније датој препоруци НПМ из фебруара ове године, смештајни услови у два објекта адаптирани и прилагођени особама са инвалидитетом.

НПМ је 8. јуна ове године посетио Прихватни центар у Обреновцу, о чему је сачињен Извештај са препоруком за отклањање уочених недостатака у раду. Пре тога Прихватни центар у Обреновцу посећен је 03. фебруара 2017. године.

Казнено-поправни завод у Ћуприји обавестио је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је управник одмах по добијању Извештаја НПМ о посети овом Заводу донео акциони план за извршење упућених препорука. Истовремено, КПЗ Ћуприја је известио НПМ да је, поступајући по препорукама, између осталог, сваком лицу лишеном слободе обезбеђено довољно простора у спаваоницама, као и да је управник успоставио редовне обиласке лица лишених слободе. Такође, исправљени су недостаци у погледу документовања повреда и начина везивања кожним каишевима. Унапређен је начин праћења и оцењивања испуњења индивидуалних третманских циљева, проширене су могућности радног ангажовања осуђених и омогућено им је да се укључе у основно образовање.

Сходно препорукама НПМ, убудуће ће се сва лица задржана до 48 сати по основу Законика о кривичном поступку, која је Полицијска управа у Јагодини спровела на задржавање у просторије КПЗ Ћуприја, смештати у посебне спаваонице, одвојено од притвореника. Такође, свим задржаним лицима полицијски службеници ће уручивати писана обавештења о правима.

У вези осталих упућених препорука КПЗ Ћуприја, НПМ је обавештен да се предузимају одређене мере у циљу њиховог испуњења и реализације, што ће бити праћено у наредним активностима НПМ.

НПМ је посетио КПЗ Ћуприја 25. априла 2017. године, о чему су сачињени Извештаји за надлежне органе са препорукама за исправљање уочених неправилности током посете.

Полицијска управа у Новом Пазару је реновирала тоалет који у седишту ове Полицијске управе користе полицијски службеници и грађани, за који је Национални механизам за превенцију тортуре, приликом посете Полицијској управи, утврдио да је у изузетно лошем стању.

НПМ је уверен да је обезбеђивање адекватних услова за рад полицијских и других службеника који спроводе закон један од важних предуслова за њихово правилно поступање према лицима лишеним слободе и другим грађанима и да ће службеници који се осећају вреднованим и поштованим на послу вероватније применити ове вредности на поступање према грађанима. Због тога НПМ, приликом посета местима детенције, прати и услове рада службеника који поступају према лицима лишеним слободе и упућује препоруке за стварање услова који ће им омогућити коректно вршење њихових послова.

НПМ је ПУ Нови Пазар посетио 16. марта 2017. године, о чему је сачинио Извештај.