a

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по препоруци из Извештаја о посети Прихватном центру за мигранте у Бујановцу, у овом Центру истакнуто обавештење о могућности и процедури притуживања на рад лица ангажованих у Центру.

Још приликом посете Прихватном центру у Шиду, која је обављена у децембру 2016. године, НПМ је утврдио да је потребно да Комесаријат за избеглице и миграције предузме мере у циљу превенције било каквог неадекватног поступања службеника према мигрантима, па је препоручио да се успостави ефикасан механизам притуживања на њихов рад и да се у свим центрима за смештај миграната истакну обавештења о томе. Како се наводи у обавештењу које је НПМ примио од Комесаријата, у Прихватном центру у Бујановцу обавештење је и раније било истицано, али су га мигранти уклањали, па су сада предузете мере да се оно постави тако да се не може једноставно склонити.

НПМ је посетио Прихватни центар у Бујановцу у августу и октобру ове године, о чему су сачињени извештаји. Друга посета је обављена у оквиру ''Дана омбудсмана'', који су 16. и 17. октобра одржани у Бујановцу и Нишу.

Поступајући по препоруци Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), Комесаријат за избеглице и миграције је навео да ће обавештење о притуживању миграната на рад службених лица у Прихватном центру Прешево бити укоричено и истакнути на видном месту. У циљу унапређења и уједначеног поступања према мигрнатима у прихватним центрима, од почетка септембра 2017. године и у Прихватном центру у Прешеву, периодично се организују састанци службених лица и представника миграната, на којима се мигранти обавештавају о својим правима. Такође, питање водоснабдевања је решено, тако да сви мигранти имају приступ топлој води у Центру.

НПМ је 3. августа посетио Прихватни центар у Прешеву, о чему је сачињен Извештај са препоруком за отклањање уочених недостатака у раду и унапређења положаја миграната. 

Окружни затвор у Врању је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да су, поступајући по упућеним препорукама, одређене просторије у које ће се смештати лица која су задржана од стране полиције, како би била одвојена од притворених и осуђених, као и да ће до проширења смештајних капацитета предузимати мере да сваком лицу лишеном слободе буде доступно онолико животног простора колико је превиђено савременим стандардима. Истовремено, олакшан је приступ тоалету особама са инвалидитетом и оним које се отежано крећу, у току су радови на адаптацији тоалета и обезбеђени су потпуно нови душеци за спавање, произведени у Казнено-поправном заводу у Нишу. Такође, замењени су дотрајали кухињски елементи и набављена нова опрема за кухињу, а у јеловник се уноси свеже воће и поврће.

Лица лишена слободе која не разумеју српски језик се на језику који разумеју упознају са својим правима и обавезама током боравка у Заводу. Поступајући по препорукама, унапређени су пружање правне помоћи током дисциплинског поступка, поступање по захтевима лица лишених слободе и евидентирање употребе средстава принуде. Интензивиран је групни васпитни рад и свим затвореницима ће се понудити већи број обука и курсева и културно-уметничких активности, а омогућено им је и коришћење теретане. У складу са препоруком, опремљена је једна просторија за посете блиских лица.

Након посете тима НПМ, Окружни затвор је набавио недостајућу опрему за амбуланту и добио решење Министарства здравља о испуњености услова за обављање одређених послова здравствене делатности из опште медицине. Лицима лишеним слободе су обезбеђене и услуге неуропсихијатра. Исправљајући уочене недостатке, уведена је посебна евиденција о повредама и обезбеђено да терапију лицима лишеним слободе не дели немедицинско особље, као и да се прегледи лица по правилу обављају само у присуству здравствених радника. Такође, унапређено је вођење евиденције о смртним случајевима, а заводски лекар подноси управнику периодичне извештаје о здравственом стању лица лишених слободе и стању хигијене у Заводу, са препорукама за побољшање.

Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да у овом тренутку не постоји законски основ за измену акта о систематизацији и повећање броја стално запослених, али да су поднети захтеви за већи број запослених на одређено време. Истовремено, унапређен је видео надзор у Заводу, предузете су мере да се припадницима Службе за обезбеђење у наредном периоду обезбеди униформа и запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем су упућени на здравствену контролу, коју дуже време нису имали.

НПМ је Окружни затвор у Врању посетио 02. августа 2017. године. О посети је сачињен Извештај са 43 препорука мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Поступајући по препорукама Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), полицијски службеници полицијских станица Савски венац и Стари град, обавештавају сва задржана лица о  њиховим правима у складу са Упутством о поступању према доведеним и задржаним лицима и сачињавају записник о задржавању. Записник по престанку задржавања потписује задржано лице или се уноси констатација да је лице одбило да потпише записник, а време задржавања лица рачуна се од момента када је лице лишено слободе, а не од тренутка доношења решења о задржавању.

Такође, сходно препорукама НПМ-а, након употребе средстава принуде сва задржана лица воде се на лекарски преглед, а полицијски службеници присуствују здравственим прегледима само на захтев лекара, о чему сачињавају службену белешку. У циљу заштите посебно осетљивих података из медицинске документације, у предметима задржаних лице више се не улажу извештаји и мишљења лекара о њиховом здравственом стању. Ради што правилније оцене правилности и оправданости употребе средстава принуде, од задржаних лица ће се убудуће узимати писане изјаве о поступању полиције приликом примене ових средстава.

У складу са препорукама НПМ-а, у Полицијској станици Стари град одређена је канцеларија за чување предмета извршења кривичних дела, као и специјална каса за чување предмета веће вредности.

У јулу 2017. године НПМ је посетио полицијске станице Стари град и Савски венац у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја НПМ о посети Полицијској управи за Град Београд и Извештаја Влади РС о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Србији. Након посете сачињен је Извештај са препорукама за даље унапређење положаја лица лишених слободе. 

Поступајући по препорукама Националног механизмa за превенцију тортуре (НПМ), Завод за васпитање деце и омладине у Нишу - Центар за смештај малолетних миграната без пратње, почео је са обавезним лекарским прегледима малолетних страних лица без пратње приликом пријема у Завод. Лекарске прегледе при пријему, Завод је предвидео „Правилником о пријему и отпусту малолетних странаца без пратње родитеља или старатеља“. У складу са препоруком НПМ да се малолетним страним лицима без пратње обезбеди смештај у Заводу и након изражене намере да желе азил у Републици Србији, а у циљу њиховог најбољег интересе и обезбеђивање најадекватнијих животних услова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у одговору је навело да се лицима која изразе намеру да желе азил у Републици Србији смештај обезбеђује у неком од центара за азил.

НПМ је 03. априла 2017. године посетио Центар за смештај малолетних миграната без пратње у саставу Завода за васпитање деце и омладине Ниш у циљу праћења поступања надлежних органа према малолетним страним лицима без пратње, о чему је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.