a

После две посете Националног механизма за превенцију тортуре КПЗ-у Сремска Митровица и упућеног извештаја и препорука надлежним органима, Управа за извршење кривичних санкција обавестила је у свом одговору НПМ о томе да је израдила нацрт упутства односно протокола са стандардним оперативним процедурама које се односе на функционисање здравствене службе у заводима, чији су саставни део обрасци извештаја поводом примене мера принуде и телесни дијаграм за евидентирање повреда. Упутство ће у најкраћем року бити дистрибуирано свим заводима.

b_250_0_16777215_00_images_20191120_kpzsm.jpgНПМ очекује да ће увођењем образаца бити решен вишегодишњи проблем неодговарајућих извештаја које састављају службе за здравствену заштиту у заводима приликом примене мера принуде.

У КПЗ-у Сремска Митровица биће запослена и 24 нова припадника Службе за обезбеђење, чиме ће у одређеној мери бити ублажен хроничан недостатак припадника Службе. Тај недостатак константован је и у претходном извештају, у коме је наведено да у пријемном одељењу на 125 лица лишених слободе, по смени раде два командира.

У свом извештају о посетама КПЗ-у Сремска Митровица, које су обављене у фебруару и априлу 2019. године, наводи се да су током прве, ненајављене посете чланови НПМ тима проверавали употребу видео надзора, примену мера принуде и услове у пријемном одељењу будући да су током претходних посета у тим питањима евидентирани одређени проблеми. Друга посета је била најављена и усмерена искључиво на проверу тога да ли су лица која су у првој посети разговарала са представницима НПМ-а трпела неке последице и утврђено је да нису.

Сарадња руководства и запослених у КПЗ-у Сремска Митровица приликом обе посете је била добра и представницима НПМ тима је омогућено да у поступности остваре своју надлежност.

b_250_0_16777215_00_images_20191120_kpzsm2.jpgТоком прве посете НПМ је обишао и азил за псе, с обзиром да се у КПЗ Сремска Митровица спроводи јединствени пројекат "Прихвати за нови живот", у оквиру којег се обавља ресоцијализација осуђеника помоћу паса из азила. Овај КПЗ један је од три у Европи који спроводи прогам ресоцијализације осуђеника помоћу паса, а једини је који има прихватилиште за псе луталице.

Извештаје Службе за обезбеђење о примени мера принуде и интерну процедуру за приступ и изоловање снимака видео надзора, НПМ је у свом извештају оценио као пример добре праксе. Утврђено је, међутим, и да мере које су предузете после посете 2017. године нису у довољној мери и на системски начин допринеле трајном решењу проблема пренасељености пријемног одељења.

Полицијска управа Крагујевац и полицијске станице у њеном саставу Баточина и Лапово, у потпуности су поступиле по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су им упућене после посете обављене у јануару 2019. године.

У Извештају о посети ПУ Крагујевац, НПМ наводи да су током посете чланови НПМ тима најпре обишли седиште полицијске управе, где су обишли просторије за смештај задржаних грађана, обавили разговоре са полицијским службеница у и извршили увид у документацију о задржавању лица. Истог дана НПМ је обишао полицијске станице Баточина и Лапово где су разговарали са начелницима и обишли просторије за смештај задржаних грађана и такође добили на увид тражену документацију. Полицијски службеници су током посете сарађивали са НПМ-ом, пружили им тражене информације, омогућили обилазак просторија и увид у документацију.

На основу утврђених чињеница, НПМ је ПУ Крагујевац и полицијским станицама у њеном саставу упутио препоруку да лицима задржаним по основу Закон о кривичном поступку, поред обавештења, уручују и писано обавештење које садржи сва права одређена Законом о кривичном поступку, по којој је у потпуности поступљено. Такође, у складу са препоруком, полицијска станица Лапово обезбедила је потребно вештачко осветљење у соби за задржавање и о томе известила Заштитника грађана. 

У вези са траженом информацијом о томе да ли је планом Министарства унутрашњих послова о адаптацији постојећих и изградњи нових просторија за задржавање, предвиђена изградња још једне просторије за задржавање у полицијској станици Аранђеловац, ПУ Крагујевац је доставила одговор и известила НПМ да у плану МУП-а, ПУ Крагујевац за 2019. годину није превиђена изградња додатне просторије за задржавање у ПС Аранђеловац.

НПМ је контролну посету ПУ Крагујевац обавио 29. јануара 2019. године, у циљу праћена препорука које су јој упућене 2015. године. Посета је била најављена и предвиђена планом посета за 2019. годину.

Клиника за психијатрију Клиничког центра Крагујевац прихватила је препоруке НПМ из Извештаја о посети од 30. маја 2019. године и предузела низ активности ради стварања позитивног терапијског окружења – у собама је извршена дозвољена декорација, у ходницима су постављене слике и украсне жардињере, направљена су места за предах и кратак одмор. Поправљени су или набављени нови ормарићи уз кревете пацијената.

У одговору Клиничког центра Крагујевац достављеним НПМ-у, Клиника за психијатрију је навела да је увела књигу евиденције о примени мере физичког спутавања у коју се уписују сви предвиђени подаци и предузела мере ради систематизованог вођења документације и уписивања података о току болести, не само у електронску евиденцију, него и у образац историје болести. Поступајући по препорукама НПМ-а, Клиника је сачинила и план едукације здравствених техничара.

НПМ ће наставити да прати даље поступање Клинике за психијатрију Клиничког центра Крагујевац посебно у вези са имплементацијом упућених препорука које се односе на сачињавање анализе постојећих потреба за службама за заштиту менталног здравља у заједници и достављање исте Министарству здравља, као и у вези са разрадом програма психосоцијалне рехабилитације за све пацијенте, организовањем групне психотерапије са пацијентима из истих дијагностичких категорија и стварањем услова за несметан и безбедан боравак и шетњу пацијената на свежем ваздуху.

Окружни затвор у Крагујевцу поступио је делимично по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су му упућене након контролне, најављене посете НПМ-а обављене 29. јануара 2019. године.

b_250_0_16777215_00_images_20190801OZKragujevac.jpgУ одговору Окружног затвора достављеном НПМ-у, наводи се да је Окружни затвор поступио по препоруци НПМ и да ће убудуће први лекарски преглед по пријему обухватити преглед свих телесних предела са посебним освртом и фотографисањем повреда, те да ће обавештавати јавно тужилаштво уколико постоји сумња да је реч о повредама које указују на злостављање. У одговору је наведено и да је медицинско особље прошло потребне обуке које су за такву врсту прегледа и поступања потребне.

У складу са препорукама, обављена је дезинсекција спаваоница, док су у притвору окречене собе и санирано заједничко купатило. Започет је и поступак за санацију крова и, како се у одговору наводи, у току је прикупљање понуда извођача радова.

Завод, међутим, не може да поступи у складу са препоруком НПМ-а и да обезбеди редовне здравствене прегледе запослених, јер за то нема потребних средстава. Такође, наводи се у одговору, завод није у могућности да повећа степен радног ангажовања осуђених из затвореног одељења и притвореника, будући да за то нема псолова, нити техничких услова где би те послове могли да обављају, а да то не изискује додатне услове у смислу безбедности.

НПМ је претходни пут посетио Окружни затвор у Крагујевцу 2013. године. Последња посета била је редовна посета обављена у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. О посети је сачињен Извештај са приказом утврђеног стања и препорукама за отклањање уочених недостатака.

Поступајући по препорукама НПМ-а, Геронтолошки центар Крагујевац предузео је активности у циљу унапређења смештајних услова за живот и боравак корисника и омогућило њихово несметано функционисање. У току године Центар ће урадити пројектну документацију за санацију Објекта 3, укључујући и блок за појачани надзор, где су смештени дементни покретни корисници и затражити средства од надлежног министарства. У међувремену извршена је поправка плакара и нефункционалних брава и постављено обавештење о постојању видео надзора, а у циљу очувања приватности из појединих соба су уклоњене камере за видео надзор.

Ради унапређења третманског рада, затражена је подршку од Завода за социјалну заштиту, а у циљу стварања безбедног, али и пријатног окружења, Дом ће примену рестриктивних поступака и мера вршити у складу са установљеним стандардима. Како би корисници имали приступ отвореном простору и свежем ваздуху, Дом је организовао и свакодневно извођене корисника.

НПМ је посетио Геронтолошки центар Крагујевац 26. фебруара 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.