a

Одговорајући на препоруке из Извештаја о посети ПС Вождовац, Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да су стручни семинари, првобитно планирани за март 2020. године, одложени због епидемије КОВИД-а 19. Према информацијама које је НПМ накнадно добио од МУП-а, обуке за полицијске службенике у области техника саслушања, након ванредног стања, похађало је 64 службеника из различитих полицијских управа, међу њима и из ПУ за град Београд, као и да су службеници након тога обучили још 779 својих колега. Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а ће у наредном периоду пратити да ли се и како стечена знања примењују. У одговору стоји да је покренут поступак јавне набавке ''Радови на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама'', као и да је у току израда тендерске документације.

Поступајући по препорукама НПМ-а, донете су наредбе да се у записник о задржавању лица уноси и податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног, као и податак да су полицијски службеници на захтев лекара били присутни лекарском прегледу задржаног лица.

У вези са препоруком да се свим лицима која се задржавају дуже од 12 сати обезбеди барем један комплетан оброк, Министарство је навело неколико начина на који би таква услуга могла бити омогућена. Имајући у виду да ову препоруку НПМ понавља након посета свим полицијским станицама у којима се лица задржавају дуже од 12 сати, по питању обезбеђивања исхране у осталим подручним полицијским управама, укључујући и градове у којима не постоје ресторани овог Одељења, НПМ је обавештен да се исхрана може организовати преузимањем оброка и из локацијски најближег ресторана.

Министарство унутрашњих послова поступило је по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су достављене том органу у оквиру Извештаја о посети Полицијској станици Сјеница.

Како је у одговору наведено, убудуће ће се у записник о задржавању уписивати време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, коме ће по изласку из полицијске станице бити уручен и примерак записника. Такође, поступиће се по препоруци која се односи на обављање лекарског прегледа задржаног лица, чиме ће се обезбедити приватност лекарског прегледа и података о његовом здравственом стању. У просторији за задржавање обезбеђена је комплетна опрема за лежај, као и бољи доток природне светлости и вештачког осветљења, а обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на видном месту и у унутрашњости просторије.

У одговору МУП-а достављене су и фотографије које документују поступање по препорукама НПМ-а о знатно унапређеним условима смештаја у просторијама за задржавање лица.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поступајући по препорукама НПМ-а, предузело је низ мера на реновирању и санацији оштећења на згради и унутрашњих просторија Дома за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју у Трбуњу код Блаца. Дом је у одговору Заштитнику грађана доставио доказе, фотографије потпуно реновираних, и у складу са стандардима, опремљених спаваоница, тоалета, ходника са неклизајућим подовима и заједничких просторија за боравак корисника. Осим тога, набављена је опрема за амбуланту Дома, рачунарска опрема и опрема за кухињу и одржавање хигијене. Уграђен је лифт што ће у великој мери омогућило мобилност слабопокретних и непокретних корисника унутар зграде, а набављена су и једна инвалидска колица. Окружење је додатно оплемењено и хуманизовано осликавањем свеже окречених зидова, како би боравак корисника био што пријатнији. У циљу даљег подизања нивоа услуга, Дом је у фебруару 2020. године од надлежног Министарства затражио хитно запошљавање радника (1 социјалног радника, 1 кувара, 1 сервирке, 2 спремачице и 2 неговатеља).

Представници НПМ-а изразили су задовољство унапређењем смештајних услова за живот и боравак корисника, али и оних за рад запослених.

НПМ је посетио Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 28. јуна 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у октобру 2019. године ненајављену посету Полицијској управи у Прокупљу. Током посете праћено је поступање те полицијске управе по 13 препорука које су јој упућене Извештајем о посети Полицијској управи Прокупље обављене 2015. године.

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети ПУ Прокупље Заштитник грађана је обавештен да се у предметима задржаних лица неће улагати медицинска документација већ да ће се иста давати задржаном лицу, као и да ће се свим лицима, која се налазе на задржавању у ОЗ Прокупље по основу ЗКП-а, уручивати записник о задржавању. Такође је наведено да су предузете одређене активности, писаним обраћањем Одсеку за логистику, у циљу унапређења материјалних услова у ПС Житорађа, постављања видео надзора који омогућава чување видео записа у трајању не краћем од 30 дана у ПС Блаце, СПИ Прокупље и ПС Житорађа, као и постављања плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара у ПС Куршумлија.

Министарство унутрашњих послова изјаснило се и да је предвиђена адаптација 4 просторије за задржавање, капацитета 6 лица, и то две просторије у ПИ Прокупље, ПС Блаце и ПС Куршумлија.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је јула 2019. године био у ненајављеној посети седишту Полицијске управе у Зајечару. Том приликом посећен је и Окружни затвор у Зајечару ради обављања разговора са лицем које се налазило на задржавању у том заводу. Након завршених посета, НПМ је контролисаним органима управе упутио Извештај са препорукама.

Полицијска управа у Зајечару обавестила је НПМ да је прозор у просторији за задржавање оспособљен за отварање чиме је омогућен доток природног ваздуха у ту просторију, као и да се у циљу инсталирања уређаја за позивање полицијских службеника у просторији за задржавање, али и обезбеђивања посебне просторије за саслушање лица, опремљене аудио и/или видео опремом, обратила одговарајућим организационим јединицама МУП-а.

Полицијска управа у Зајечару прихватила је препоруку НПМ којом је препоручено да полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу задржаних лица, осим ако то, из безбедносних разлога, затражи лекар, као и препоруку да се медицинска документација задржаног лица не одлаже у предмете о задржавању, већ даје том лицу.

Окружни затвор у Зајечару се изјаснио да ће у будућем раду свим задржаним лицима обезбеђивати комплетну постељину.

Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица су у потпуности сарађивала са тимом НПМ тако што су му достављене све тражене информације, омогућен увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање у седишту ПУ Зајечар, као и обављање разговора са задржаним лицем у ОЗ Зајечар.

Наведеним поступањем службених лица, НПМ-у је омогућено остваривање мандата - обављање посете установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, као и ради усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних услова у установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим прописима и стандардима.