a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у октобру 2019. године ненајављену посету Полицијској управи у Прокупљу. Током посете праћено је поступање те полицијске управе по 13 препорука које су јој упућене Извештајем о посети Полицијској управи Прокупље обављене 2015. године.

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети ПУ Прокупље Заштитник грађана је обавештен да се у предметима задржаних лица неће улагати медицинска документација већ да ће се иста давати задржаном лицу, као и да ће се свим лицима, која се налазе на задржавању у ОЗ Прокупље по основу ЗКП-а, уручивати записник о задржавању. Такође је наведено да су предузете одређене активности, писаним обраћањем Одсеку за логистику, у циљу унапређења материјалних услова у ПС Житорађа, постављања видео надзора који омогућава чување видео записа у трајању не краћем од 30 дана у ПС Блаце, СПИ Прокупље и ПС Житорађа, као и постављања плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара у ПС Куршумлија.

Министарство унутрашњих послова изјаснило се и да је предвиђена адаптација 4 просторије за задржавање, капацитета 6 лица, и то две просторије у ПИ Прокупље, ПС Блаце и ПС Куршумлија.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) је јула 2019. године био у ненајављеној посети седишту Полицијске управе у Зајечару. Том приликом посећен је и Окружни затвор у Зајечару ради обављања разговора са лицем које се налазило на задржавању у том заводу. Након завршених посета, НПМ је контролисаним органима управе упутио Извештај са препорукама.

Полицијска управа у Зајечару обавестила је НПМ да је прозор у просторији за задржавање оспособљен за отварање чиме је омогућен доток природног ваздуха у ту просторију, као и да се у циљу инсталирања уређаја за позивање полицијских службеника у просторији за задржавање, али и обезбеђивања посебне просторије за саслушање лица, опремљене аудио и/или видео опремом, обратила одговарајућим организационим јединицама МУП-а.

Полицијска управа у Зајечару прихватила је препоруку НПМ којом је препоручено да полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу задржаних лица, осим ако то, из безбедносних разлога, затражи лекар, као и препоруку да се медицинска документација задржаног лица не одлаже у предмете о задржавању, већ даје том лицу.

Окружни затвор у Зајечару се изјаснио да ће у будућем раду свим задржаним лицима обезбеђивати комплетну постељину.

Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица су у потпуности сарађивала са тимом НПМ тако што су му достављене све тражене информације, омогућен увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање у седишту ПУ Зајечар, као и обављање разговора са задржаним лицем у ОЗ Зајечар.

Наведеним поступањем службених лица, НПМ-у је омогућено остваривање мандата - обављање посете установама у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, у циљу одвраћања државних органа и службених лица од било каквог облика мучења или било ког другог облика злостављања, као и ради усмеравања државних органа ка стварању смештајних и осталих животних услова у установама у којима се смештају лица лишена слободе у складу са важећим прописима и стандардима.

Нациoнални механизам за превенцију тортуре (НПМ) током септембра 2019. године био је у ненајављеним посетама седишту Полицијске управе у Врању, Полицијској станици у Сурдулици и Окружном затвору у Врању. Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица у седишту ПУ Врање, ПС Сурдулица и ОЗ у Врању, сарађивали су са тимом НПМ, пружили све тражене информације, омогућили увид у релевантну документацију, обилазак и фотографисање просторија за задржавање. Након завршене контроле, НПМ је контролисаним органима упутио Извештај са препорукама.
ПУ Врање, изјаснила се, у складу са препорукама НПМ, да ће у наредном периоду, у сарадњи са надлежним организационим јединицама МУП-а, обезбедити посебну просторију за саслушање лица, која ће бити опремљена аудио и/или видео техником. Такође, да ће обезбедити посебну просторију за чување одузетих предмета који су у вези са кривичним делима, као и да ће ПС Сурдулица предузети активности у циљу инсталирања видео надзора у просторији за задржавање, са могућношћу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана.
ПУ Врање прихватила је и препоруке да се свим задржаним лицима уручују обавештења о правима доведеног и задржаног лица на матерњем језику или језику који разумеју, а да се лицима која се задржавају до 48 сати по основу ЗКП-а уручују и права ухапшеног. По препоруци НПМ, као почетак задржавања, у решењима о задржавању, уносиће се моменат хапшења или одазивања на позив када су се стекли услови за задржавање у кривичном поступку.
ОЗ у Врању је поступило по свим препорукама НПМ. У спаваоници предвиђеној за полицијско задржавање постављен је видео надзор како би се омогућио константан надзор над лицима која се у њој налазе.
НПМ је обавештен и о томе да је управник ОЗ у Врању издао наредбу да, код постојања навода лица лишеног слободе о насилном поступању према њему и/или телесних повреда, лекар има обавезу да од лица узима изјаву о начину настанка повреда, фотографише их и евидентира у посебном обрасцу са мапом тела, као и да их детаљно опише. Лекар треба и да убележи своје мишљење о повезаности навода лица о начину настанка повреда и самих уочених повреда. Такође, наредба обавезује лекара да, у случају уочавања повреда које указују на злостављање или када лице лишено слободе наведе да је било злостављано, о томе писмено обавести управника, а ОЗ у Врању ће обавестити надлежно јавно тужилаштво.

Окружни затвор у Прокупљу прихватио је већину препорука Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) из Извештаја о посети овој установи од 24. и 25. октобра 2019. године и предузео низ активности за стварање бољих услова живота лица лишених слободе - избачени су непотребни лежајеви у просторијама у којима бораве, замењени душеци, а у исхрани повећана количина воћа у недељним јеловницима.
Обезбеђена је примена Закона о бесплатној правној помоћи у односу на лица лишена слободе, а након молбе НПМ Вишем суду у Прокупљу за доставу информација које су биле потребне ради потпуног сагледавања начина поступања према лицима у ОЗ Прокупље, биће реализоване и редовне посете судија за извршење кривичних санкција. ОЗ Прокупље је обезбедио информаторе за стране држављане који су преведени на неколико језика.

Заводу је од стране Управе за извршење кривичних санкција наложено да правилно документује повреде лица лишених слободе, обавезу лекара да унесе наводе лица о начину настанка, детаљно опише повреде и фотографише их и да изнесе своје мишљење о повезаности навода о настанку и повреда.

У одговору НПМ стоји и да су у оквиру пројекта Савета Европе израђени специјализовани програми за групни рад са осуђенима, као и да се преко Центра за обуку организују обуке за запослене за примену ових програма.

Тематски извештај - Примена принципа ЦПТ о поступању према лицима лишеним слободе за време пандемије корона вируса, Национални механизам за превенцију тортуре сачинио је на основу више посета местима лишења слободе које су обављене у периоду од 23. марта до 30. априла 2020. године (ОЗ Београд, КПЗ Београд, КПЗ Београд – Падинска Скела, КПЗ Сремска Митровица, као и Прихватилиште за странце у Падинској скели).

Током посета наведеним установама, тим НПМ је непосредно проверавао поступање по принципима ЦПТ, који се између осталог односе на заштиту здравља и безбедности свих лица лишених слободе, на обавезу држава и установа у којима се налазе лица лишена слободе да у потпуности примењују смернице Светске здравствене организације и националних здравствених установа, на обавезу надлежних власти да у установама лишења слободе ојачају расположивост особља које треба да добије сву професионалну подршку, заштиту здравља и безбедности потребну обуку и сл.

НПМ у свом извештају констатује да посећене установе у највећој мери спроводе ове и остале принципе ЦПТ који се односе на поступање према лицима лишеним слободе за време пандемије корона вируса, наводећи да је Управи за извршење кривичних санкција упућена препорука да предузме потребне мере како би у свим заводима за извршење кривичних санкција постојали услови да сва лица лишена слободе, у случају забране или ограничења посета због епидемије или других ванредних околности, могу да одржавају контакте са члановима породице и другим блиским лицима преко телефона, у вези чега је Управа предузела потребне мере.

Подсећамо да је због проглашења пандемије коронавируса, Европски комитет за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) 20. марта 2020. године издао саопштење о принципима који се односе на поступање према лицима лишеним слободе за време пандемије. НПМ је 27. марта 2020. године упутио дописе свим органима управе, у чијој су надлежности установе у којима се налазе или могу налазити лица лишена слободе, у којима је доставио наведене принципе ЦПТ и подсетио да је забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања апсолутна и да заштитне мере које држава предузима у сузбијању COVID-19 никада не смеју резултирати ниједним обликом злостављања лица лишених слободе.