a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у децембру 2020. године контролну посету ПУ Ваљево ради праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT), а паралелно је обавио и посету КПЗ за малолетнике у Ваљеву, где је разговарао са притвореницима о поступању полиције према њима пре доласка у завод.

Поступајући по препорукама НПМ-а које су садржане у извештају о посети ПУ Ваљево, МУП је обавестио НПМ да Одељење криминалистичке полиције ПУ не поседује адекватну просторију у коју би складиштили привремено одузете предмете, те се ови предмети уз кривичну пријаву предају надлежном јавном тужилаштву, уз минимално задржавање у просторијама Одељења, а у оквиру Полицијске испоставе је направљен депо, где се смештају и остају на чувању привремено одузети предмети у раду ПИ. У будућем раду, писмено изјашњење лица према којем је употребљено средство принуде ће бити саставни део документације о употреби принуде. Такође, МУП обавештава да су у оквиру ОКП одређене две просторије за саслушање осумњиченог које испуњавају потребне услове и у току је поступак набавке адекватне опреме, која би испуњавала услове за аудио/видео снимања саслушања.

У одговору МУП-а се даље наводи да полицијски службеници су упознати са обавезом евидентирања тачног времена када је члан породице или друга блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, као и да ће се свим задржаним лицима и у писменом облику, на језику који разумеју, пружати информације о њиховим правима. У будућем раду, лицима задржаним у кривичном поступку ће се достављати записник о задржавању, који ће садржати све битне детаље о току задржавања, а свим задржаним лицима ће се омогућити да документацију која им је уручена држе код себе. Одсек за логистику врши припрему хране за лица задржана у просторијама у седишту ПУ, у довољном броју у односу на трајање задржавања, поштујући верска и национална убеђења задржаних лица.

У одговору органа се наводи и да су два полицијска службеника из ПУ Ваљево похађала инструктивни семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора''. Ови полицијски службеници имају обавезу да свим полицијским службеницима у статусу овлашћених службених лица реализују наведени семинар, али у ПУ Ваљево ово није реализовано због епидемијске ситуације, смањења броја радно ангажованих полицијских службеника и повећања обима посла.

С обзиром да је у Извештају једна препорука упућена и КПЗ за малолетнике у Ваљеву, завод је одговорио да је препорука НПМ-а да се у извештаје о обављеним лекарским прегледима лица лишених слободе, када је утврђено да лице има повреде, уносе детаљни и конкретни наводи о начину настанка повреда, да се повреде детаљно документују и да лекар даје своје мишљење о повезаности изнетих навода и објективног налаза , као и да ако се уоче повреде које указују на злостављање или лице лишено слободе наведе да је било злостављано о томе обавештава јавно тужилаштво - спроведена наредбом управника и да се примењује у пуном обиму.

Током јавних окупљања у Београду и другим градовима, сукоби појединих демонстраната или група са полицијом и реакција полиције која је у појединим случајевима који су забележени на видео снимцима била усмерена на грађане који нису пружали активан ни пасиван отпор били су разлог да НПМ почев од 8. јула 2020. године, па све до 25. јула 2020. године сваке вечери присуствује окупљањима у Београду, у циљу праћења поступања полиције према грађанима и да с тим у вези обавља посете полицијским станицама и заводима за извршење кривичних санкција са циљем да се обави разговор са лицима која су лишена слободе током протеста и изврши увид у релевантну документацију, како би се утврдио начин на који су полицијски службеници поступали према њима приликом лишења слободе и примене других полицијских овлашћења, начин на који су остварена њихова права након довођења у полицијску станицу, односно током полицијског задржавања, као и начин на који је према њима поступано након пријема у завод (с посебном пажњом на први лекарски преглед по пријему у завод) и сл.
О овим активностима НПМ је сачинио Тематски извештај, са препорукама надлежним органима упућеним ради исправљања уочених недостатака и унапређења поступања.
У одговору Министарства унутрашњих послова наведено је:
• да су препоруке које се односе на обавештавање доведених и задржаних лица о њиховим правима, омогућавање доведеним и задржаним лицима да о времену и месту задржавања обавесте лице по избору, да се у записницима о задржавању која су лица одбила да потпишу констатују разлози које је за то изнело задржано лице, на начин обављања лекарских прегледа доведених и задржаних лица и евидентирање привремено одузетих предмета, доставили руководиоцима организационих јединица у седишту Дирекције полиције и руководиоцима полицијских управа, са налогом да предузму мере и радње у циљу примене препорука у будућем раду. Полицијске управе су у обавези да са препорукама упознају полицијске станице уз упутство о неопходној примени препорука приликом лишења слободе лица, уз нагласак на обавезно поштовање Уставом и законом гарантованих људских права и слобода. Примена ових препорука ће се контролисати и санкционисати понашање које је супротно Уставу, законима и препорукама;
• да ће Министарство спроводити системску и континуирану обуку полицијских службеника о улози полиције и примени полицијских овлашћења током јавног окупљања. НПМ је обавештен и о обукама које имају полицијски службеници у оквиру Програма стручног усавршавања, међу њима су и настава на тему ''Заштита људских права лица лишених слободе и полицијских службеника'', коју је похађало 21500 полицијских службеника из Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије, ПУ за град Београд и скоро свих подручних полицијских управа, као и тематске јединице ''Примена полицијских овлашћења'' и ''Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре'', које је похађало 2283 полицијских службеника из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа. У одговору је наведено да ће се у предстојећем периоду наставити са реализацијом наставе, имајући у виду да је било потешкоћа везаних за обавезу поштовања мера за спречавање ширења заразне болести. Такође, полазници Основне полицијске обуке оквиру предмета ''Рад полиције у заједници, људска права и кодекс полицијске етике'', ''Примена полицијских овлашћења и употреба средстава принуде'' и ''Сузбијање криминалитета'' стичу знања и вештине из области заштите људских права и примене полицијских овлашћења;
• да ће се лицима која су ангажовала браниоца или којима је одређен бранилац по службеној дужности омогућити поверљив разговор са браниоцем и од њих се неће тражити да дају било какве изјаве без присуства браниоца. Имајући у виду системске недостатке у евидентирању остваривања права на приступ браниоцу, НПМ је Министарству унутрашњих послова недавно упутио препоруку ради унапређења поступања у овом погледу: https://www.ombudsman.rs/index.php/2012-02-07-14-03-33/7056-un-pr-di-i-vid-n-ir-nj-s-v-riv-nj-pr-v-d-v-d-nih-i-z-drz-nih-lic-n-pris-up-br-ni-cu;
• да су одржани састанци са руководиоцима организационих јединица који непосредно извршавају полицијске послове одржавања јавног реда и мера и обезбеђења јавних скупова (Управа полиције, Жандармерија, Специјална антитерористичка јединица, Јединица за заштиту одређених личности и објеката, ПУ за град Београд), на којима је договорено да препорука која се односи на видно истакнута обележја полиције и идентификационе ознаке буде имплементирана у тексту нове Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника, чија израда је у току;
• да су полицијски службеници у обавези да приликом примене полицијских овлашћења поступају у складу са важећим законима и другим прописима, уз пуно поштовање људског достојанства и физичког и психичког интегритета, те да ниједан вид насиља, злостављање нечовечно или понижавајуће поступање неће бити толерисано, а свако прекорачење овлашћења ће бити санкционисано.
У одговору Адвокатске коморе Србије је наведено да је Комора упутила јавни позив свим адвокатима да је обавесте уколико су поступали у предметима пред прекршајним судовима у којима су изречене затворске казне за прекршај вређање служеног лица у вршењу службене дужности, ради утврђивања да ли је реч о појединачним предметима или о успостављању судске праксе, да обавесте Комору о евентуалним неправилностима које су уочене у раду прекршајних судова, као и да адвокатске коморе у саставу АКС нису примиле ниједну дисциплинску пријаву против адвоката због повреде Кодекса професионалне етике адвоката у вршењу професионалне дужности изабраног браниоца или браниоца по службеној дужности пред прекршајним судовима у току јавних окупљања грађана у јулу 2020. године у Београду. У одговору се истиче и да нарушавање дужности и угледа адвокатуре представља тежу повреду дужности адвоката, због које може бити изречена и мера забране бављења адвокатуром.
КПЗ Падинска Скела је обавестио да је поступио по препоруци о унапређењу евидентирања повреда лица лишених слободе и да лекар, када утврди да лице има повреде, уноси детаљне и конкретне наводе лица о начину њиховог настанка и све повреде фотографише.

 

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а је у периоду од децембра 2019. године до октобра 2020. године обављао посете установама за извршење кривичних санкција с циљем праћења поступања према зависницима од психоактивних супстанци. С тим у вези, изабран је узорак од 5 казнено-поправних завода (КПЗ Сремска Митровица, КПЗ Београд, КПЗ Панчево, КПЗ Ниш, КПЗ Пожаревац) и 5 окружних затвора (ОЗ Чачак, ОЗ Краљево, ОЗ Нови Сад, ОЗ Смедерево, ОЗ Београд). Проблем је посматран са три аспекта: безбедносног, третманског и здравственог, са намером да се провери које активности заводи предузимају у циљу откривања и спречавања уноса психоактивних супстанци, да ли у заводима постоје специјализовани програми за рад са осуђеним лицима која имају проблем зависности од психоактивних супстанци, који се програми спроводе, која се терапија нуди, да ли је особље едуковано да спроводи програме лечења, односно третмана, које се мере предузимају у циљу смањења потражње и доступности, превенције и редукције штетних последица.

У Тематском извештају који је сачињен након посета истакнуте су добре праксе које су уочене у посећеним заводима и уједно дате препоруке за унапређење стања у овој области, а имајући у виду да су зависници посебна група унутар затворске популације која захтева специјализован приступ.

У одговору на поступање по упућеним препорукама Управа за извршење кривичних санкција је, између осталог, обавестила НПМ о томе да је Нацртом нове Стратегије развоја извршења кривичних санкција за период 2021 – 2027 предвиђено унапређење безбедности у заводима и набавка и надградња система контрадиверзионе заштите, са посебним освртом на нове анализе система садржаја који се прегледају. Такође, Управа ће наставити са активностима на запошљавању припадника службе за обезбеђење и васпитних радника у заводима а свим заводима наложено је да предузму потребне мере да ангажују лекара специјалисту психијатрије или неуропсихијатрије, ради пружања услуга у заводу, при чему ће спровођење ове препоруке контролисати Одељење за инспекцију.

НПМ је обавештен и о томе да су у оквиру пројекта Савета Европе, који финансира Европска унија, израђени нови специјализовани програми за групни рад са осуђеницима, међу њима и Специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога који је дистрибуиран свим заводима.

Управа јe препоруку НПМ да се у свим заводима створе услови за реализацију индивидуалних циљева који се постављају осуђенима доставила Одељењу за инспекцију, како би приликом вршења надзора контролисао да ли су индивидуални циљеви и планирани поступци и активности и задаци особља у реализацији програма поступања реално постављени, у односу на могућности завода и да ли се они према плану спроводе.

Управа је обавестила НПМ и о томе да ће предузети мере на изналажењу најбољег решења за остваривање контакта и сарадње са надлежним центрима за болести зависности, који имају едуковани кадар за увођење супституционе терапије, како би се процениле индикације за увођење ове терапије лицима која нису започела лечење од болести зависности на слободи.

НПМ је 22. децембра 2020. године на састанку Мреже НПМ земаља југоисточне Европе, у својству председавајућег Медицинском групом Мреже представио основне налазе из овог извештаја.

 

Одговорајући на препоруке из Извештаја о посети ПС Вождовац, Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да су стручни семинари, првобитно планирани за март 2020. године, одложени због епидемије КОВИД-а 19. Према информацијама које је НПМ накнадно добио од МУП-а, обуке за полицијске службенике у области техника саслушања, након ванредног стања, похађало је 64 службеника из различитих полицијских управа, међу њима и из ПУ за град Београд, као и да су службеници након тога обучили још 779 својих колега. Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а ће у наредном периоду пратити да ли се и како стечена знања примењују. У одговору стоји да је покренут поступак јавне набавке ''Радови на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама'', као и да је у току израда тендерске документације.

Поступајући по препорукама НПМ-а, донете су наредбе да се у записник о задржавању лица уноси и податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног, као и податак да су полицијски службеници на захтев лекара били присутни лекарском прегледу задржаног лица.

У вези са препоруком да се свим лицима која се задржавају дуже од 12 сати обезбеди барем један комплетан оброк, Министарство је навело неколико начина на који би таква услуга могла бити омогућена. Имајући у виду да ову препоруку НПМ понавља након посета свим полицијским станицама у којима се лица задржавају дуже од 12 сати, по питању обезбеђивања исхране у осталим подручним полицијским управама, укључујући и градове у којима не постоје ресторани овог Одељења, НПМ је обавештен да се исхрана може организовати преузимањем оброка и из локацијски најближег ресторана.

Министарство унутрашњих послова поступило је по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су достављене том органу у оквиру Извештаја о посети Полицијској станици Сјеница.

Како је у одговору наведено, убудуће ће се у записник о задржавању уписивати време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, коме ће по изласку из полицијске станице бити уручен и примерак записника. Такође, поступиће се по препоруци која се односи на обављање лекарског прегледа задржаног лица, чиме ће се обезбедити приватност лекарског прегледа и података о његовом здравственом стању. У просторији за задржавање обезбеђена је комплетна опрема за лежај, као и бољи доток природне светлости и вештачког осветљења, а обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на видном месту и у унутрашњости просторије.

У одговору МУП-а достављене су и фотографије које документују поступање по препорукама НПМ-а о знатно унапређеним условима смештаја у просторијама за задржавање лица.