a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а је у периоду од децембра 2019. године до октобра 2020. године обављао посете установама за извршење кривичних санкција с циљем праћења поступања према зависницима од психоактивних супстанци. С тим у вези, изабран је узорак од 5 казнено-поправних завода (КПЗ Сремска Митровица, КПЗ Београд, КПЗ Панчево, КПЗ Ниш, КПЗ Пожаревац) и 5 окружних затвора (ОЗ Чачак, ОЗ Краљево, ОЗ Нови Сад, ОЗ Смедерево, ОЗ Београд). Проблем је посматран са три аспекта: безбедносног, третманског и здравственог, са намером да се провери које активности заводи предузимају у циљу откривања и спречавања уноса психоактивних супстанци, да ли у заводима постоје специјализовани програми за рад са осуђеним лицима која имају проблем зависности од психоактивних супстанци, који се програми спроводе, која се терапија нуди, да ли је особље едуковано да спроводи програме лечења, односно третмана, које се мере предузимају у циљу смањења потражње и доступности, превенције и редукције штетних последица.

У Тематском извештају који је сачињен након посета истакнуте су добре праксе које су уочене у посећеним заводима и уједно дате препоруке за унапређење стања у овој области, а имајући у виду да су зависници посебна група унутар затворске популације која захтева специјализован приступ.

У одговору на поступање по упућеним препорукама Управа за извршење кривичних санкција је, између осталог, обавестила НПМ о томе да је Нацртом нове Стратегије развоја извршења кривичних санкција за период 2021 – 2027 предвиђено унапређење безбедности у заводима и набавка и надградња система контрадиверзионе заштите, са посебним освртом на нове анализе система садржаја који се прегледају. Такође, Управа ће наставити са активностима на запошљавању припадника службе за обезбеђење и васпитних радника у заводима а свим заводима наложено је да предузму потребне мере да ангажују лекара специјалисту психијатрије или неуропсихијатрије, ради пружања услуга у заводу, при чему ће спровођење ове препоруке контролисати Одељење за инспекцију.

НПМ је обавештен и о томе да су у оквиру пројекта Савета Европе, који финансира Европска унија, израђени нови специјализовани програми за групни рад са осуђеницима, међу њима и Специјализовани програм за групни рад са зависницима од дрога који је дистрибуиран свим заводима.

Управа јe препоруку НПМ да се у свим заводима створе услови за реализацију индивидуалних циљева који се постављају осуђенима доставила Одељењу за инспекцију, како би приликом вршења надзора контролисао да ли су индивидуални циљеви и планирани поступци и активности и задаци особља у реализацији програма поступања реално постављени, у односу на могућности завода и да ли се они према плану спроводе.

Управа је обавестила НПМ и о томе да ће предузети мере на изналажењу најбољег решења за остваривање контакта и сарадње са надлежним центрима за болести зависности, који имају едуковани кадар за увођење супституционе терапије, како би се процениле индикације за увођење ове терапије лицима која нису започела лечење од болести зависности на слободи.

НПМ је 22. децембра 2020. године на састанку Мреже НПМ земаља југоисточне Европе, у својству председавајућег Медицинском групом Мреже представио основне налазе из овог извештаја.

 

Одговорајући на препоруке из Извештаја о посети ПС Вождовац, Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да су стручни семинари, првобитно планирани за март 2020. године, одложени због епидемије КОВИД-а 19. Према информацијама које је НПМ накнадно добио од МУП-а, обуке за полицијске службенике у области техника саслушања, након ванредног стања, похађало је 64 службеника из различитих полицијских управа, међу њима и из ПУ за град Београд, као и да су службеници након тога обучили још 779 својих колега. Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а ће у наредном периоду пратити да ли се и како стечена знања примењују. У одговору стоји да је покренут поступак јавне набавке ''Радови на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама'', као и да је у току израда тендерске документације.

Поступајући по препорукама НПМ-а, донете су наредбе да се у записник о задржавању лица уноси и податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног, као и податак да су полицијски службеници на захтев лекара били присутни лекарском прегледу задржаног лица.

У вези са препоруком да се свим лицима која се задржавају дуже од 12 сати обезбеди барем један комплетан оброк, Министарство је навело неколико начина на који би таква услуга могла бити омогућена. Имајући у виду да ову препоруку НПМ понавља након посета свим полицијским станицама у којима се лица задржавају дуже од 12 сати, по питању обезбеђивања исхране у осталим подручним полицијским управама, укључујући и градове у којима не постоје ресторани овог Одељења, НПМ је обавештен да се исхрана може организовати преузимањем оброка и из локацијски најближег ресторана.

Министарство унутрашњих послова поступило је по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су достављене том органу у оквиру Извештаја о посети Полицијској станици Сјеница.

Како је у одговору наведено, убудуће ће се у записник о задржавању уписивати време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, коме ће по изласку из полицијске станице бити уручен и примерак записника. Такође, поступиће се по препоруци која се односи на обављање лекарског прегледа задржаног лица, чиме ће се обезбедити приватност лекарског прегледа и података о његовом здравственом стању. У просторији за задржавање обезбеђена је комплетна опрема за лежај, као и бољи доток природне светлости и вештачког осветљења, а обавештење о постојању видео надзора је истакнуто на видном месту и у унутрашњости просторије.

У одговору МУП-а достављене су и фотографије које документују поступање по препорукама НПМ-а о знатно унапређеним условима смештаја у просторијама за задржавање лица.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поступајући по препорукама НПМ-а, предузело је низ мера на реновирању и санацији оштећења на згради и унутрашњих просторија Дома за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју у Трбуњу код Блаца. Дом је у одговору Заштитнику грађана доставио доказе, фотографије потпуно реновираних, и у складу са стандардима, опремљених спаваоница, тоалета, ходника са неклизајућим подовима и заједничких просторија за боравак корисника. Осим тога, набављена је опрема за амбуланту Дома, рачунарска опрема и опрема за кухињу и одржавање хигијене. Уграђен је лифт што ће у великој мери омогућило мобилност слабопокретних и непокретних корисника унутар зграде, а набављена су и једна инвалидска колица. Окружење је додатно оплемењено и хуманизовано осликавањем свеже окречених зидова, како би боравак корисника био што пријатнији. У циљу даљег подизања нивоа услуга, Дом је у фебруару 2020. године од надлежног Министарства затражио хитно запошљавање радника (1 социјалног радника, 1 кувара, 1 сервирке, 2 спремачице и 2 неговатеља).

Представници НПМ-а изразили су задовољство унапређењем смештајних услова за живот и боравак корисника, али и оних за рад запослених.

НПМ је посетио Дом за смештај одраслих лица ометених у развоју 28. јуна 2019. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

 

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у октобру 2019. године ненајављену посету Полицијској управи у Прокупљу. Током посете праћено је поступање те полицијске управе по 13 препорука које су јој упућене Извештајем о посети Полицијској управи Прокупље обављене 2015. године.

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети ПУ Прокупље Заштитник грађана је обавештен да се у предметима задржаних лица неће улагати медицинска документација већ да ће се иста давати задржаном лицу, као и да ће се свим лицима, која се налазе на задржавању у ОЗ Прокупље по основу ЗКП-а, уручивати записник о задржавању. Такође је наведено да су предузете одређене активности, писаним обраћањем Одсеку за логистику, у циљу унапређења материјалних услова у ПС Житорађа, постављања видео надзора који омогућава чување видео записа у трајању не краћем од 30 дана у ПС Блаце, СПИ Прокупље и ПС Житорађа, као и постављања плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара у ПС Куршумлија.

Министарство унутрашњих послова изјаснило се и да је предвиђена адаптација 4 просторије за задржавање, капацитета 6 лица, и то две просторије у ПИ Прокупље, ПС Блаце и ПС Куршумлија.