a

Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је Окружни затвор у Новом Саду у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака о посети Републици Србији из 2017. године.

У одговору ОЗ Нови Сад на препоруке из Извештаја НПМ-а наведено је да је ради одржавања адекватних хигијенских услова смештаја Одељења притвора, замењено 36 душека и да је у току набавка нове количине из интерне производње. Врши се замена дотрајалих санитарних уређаја и редовно спроводе дезинскеција и дератизација. У протеклом периоду Завод је обезбедио средства за израду пројектне документације за нову притворску јединицу, већих капацитета, која ће испуњавати све прописане стандарде.

Притворена лица су била радно ангажована на радовима у Одељењу притвора (кречење, замена расвете, вентилације и намештаја), одржавању заједничких просторија, сервирању оброка, дељењу пакета и поште, као и у заводској библиотеци приликом издавања књига. Додатно су притворенице ангажоване на уређењу екстеријера и ентеријера, а омогућено им је и да се баве хортикултуром. Обезбеђено је информисање путем ТВ и радио програма, дневне и недељне штампе, као и коришћење књига из библиотеке, спортске активности и одлазак у затворску цркву. Најављено је да ће приликом изградње нове притворске јединице спортске активности заузети значајно место.

У одговору ОЗ је наведено да је реорганизован рад Службе за здравствену заштиту, како би први преглед новопримљених лица био обављен у року од 24 часа од пријема у Завод. Припадници Службе за обезбеђење и друго немедицинско особље присуствују прегледима једино по захтеву лекара, о чему се води евиденција. Од стране Управе за извршење кривичних санкција достављени су стандардизовани обрасци за регистровање повреда, са шемом тела.

Предузете су мере ради додатног упошљавања извршилаца у службама, примљено је 11 приправника у Службу за обезбеђење, а у процедури је расписивање конкурса за још 2 медицинска техничара.

Имајући у виду да је НПМ констатовао пренасељеност Одељења притвора и уочио да се поједина лица налазе у притвору у дужем временском периоду, Извештај о посети је достављен и Вишем суду у Новом Саду, како би тај орган и основни судови на том подручју имали у виду наведене чињенице приликом одређивања мере притвора.

 

 

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је 15. марта контролну посету Геронтолошком центру Београд- Радној јединици Бежанијска коса, у циљу праћења поступања по препорукама које су овој установи упућене након посете у октобру 2018. године, као и са циљем да се испита положај старијих у установама социјалне заштите домског типа, посебно у условима епидемије болести COVID-19. У посети, као члан тима НПМ-a учествовала је и представница Комитета правника за људска права (YUCOM).

Тим је разговарао са директором Геронтолошког центра и представницима надлежних служби о начину остваривања и поштовања основних права корисника у условима епидемије болести COVID-19, као и превентивним мерама које се спроводе у циљу заштите корисника. Пружене су све потребне информације и извршен увид у релевантну документацију.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-a представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. и 25. јуна 2020. године Окружни затвор у Чачку у циљу системске контроле стања у установи и заштите и унапређења права лица лишених слободе. Извештај о посети са препорукама је достављен Заводу и Управи за извршење кривичних санкција.

Управник Завода је обавестио НПМ да се отпочело са активностима на унапређењу материјалних услова у спаваоницама и тоалетима, као и да ће у наредном периоду, по добијању новчаних средстава, предузети додатне радове како би се свим затвореницима у затвореном одељењу омогућило да бораве у дневном боравку. Након обезбеђивања материјалних средстава предузеће се радње и у циљу изградње посебне просторије за посете са брачним другом, децом или другим блиским лицем. НПМ ће у даљем раду пратити реализацију ових препорука.

У одговору Завода је наведено да су службеници обезбеђења похађали обуку о примени мера принуде, да је унапређено и њихово поступање у вези са спроводом лица лишених слободе и да је у плану обављање систематског прегледа запослених у служби за обезбеђење током 2021. године, што ће зависити од обезбеђивања материјалних средстава за ту намену.

Запослени у Служби за третман, прихватајући препоруку НПМ, ће спроводити процедуру додељивања проширених права и погодности, у складу са законом, без обзира на тренутну немогућност коришћења додељеног права, односно погодности која се користе изван завода услед актуелне пандемије. У наредном периоду ће предузети активности на реализацији групног рада кроз радионице на тему превенције злоупотребе психоактивних супстанци, а Завод је изразио и спремност да се у будућем раду, у складу са законом и важећим стандардима, омогући радно ангажовање прекршајно кажњеним и притвореним лицима, уколико буду исказали заинтересованост.

Служба за здравствену заштиту ће у наредном периоду при првом лекарском прегледу лица лишених слободе обављати преглед свих телесних предела без одеће, што ће омогућити откривање евентуалних телесних повреда које могу бити у вези са насилним поступањем према лицу. Уведена је и пракса фотографисања уочених повреда и уцртавања у шему тела, а лекар ће у извештају о утврђеним повредама уносити мишљење о повезаности изјаве лица са насталим повредама. На тај начин служба за здравствену заштиту ће дати велики допринос у борби против злостављања лица лишених слободе. Будући да се ОЗ Чачак изјаснио да ће предузети активности да се обезбеде услуге лекара психијатра, НПМ ће у даљем раду пратити поступање по овој препоруци.
Управа за извршење кривичних санкција је расписала конкурс за пријем у стални радни однос једног радника службе за обезбеђење, радника за алтернативне санкције, а предузимају се активности и ради пријема у стални радни однос лекара и још једног медицинског техничара.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Прихватилиште за странце благовремено је почело да обавештава странце који бораве у Републици Србији о предстојећем удаљењу, како би имали времена и могућности да се припреме за повратак и да о томе обавесте блиску особу. Министарство унутрашњих послова уважило је препоруку НПМ-а да полицијски службеници током транспорта малолетника који се принудно удаљују не носе ватрено оружје на видљив начин.

НПМ је обавештен да није обезбеђена континуирана психо-социјална подршка странцима који су у поступку принудног удаљења, јер у Прихватилишту за странце није систематизовано радно место за психолошку подршку, али да ће се приликом давања евентуалних предлога и сугестија у будућој систематизацији радних места полицијских службеника ову препоруку имати у виду. Такође, полицијски службеници ће, имајући у виду недостатке у приступу адвокатима које је НПМ утврдио, до потребних измена закона проактивније поступати када је у питању омогућавање правне помоћи странцима.

У Извештају НПМ je указано на одређене недостатке у поступку враћања који могу довести до повреде Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. У одговору стоји да је у плану да се у сарадњи са УНХЦР организују и одрже обуке за полицијске службенике запослене по линији странаца на целој територији Републике Србије везано за сагледавање испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају, али да због епидемијских мера и ситуације у вези са епидемијом заразне болести у протеклом периоду није било могуће реализовати ове активности, те да ће у наредном периоду оне бити један од приоритета. Такође, НПМ је обавештен о корацима који се преузимају у циљу обезбеђивања преводилаца, новчаних средстава за издавање путних листова и обезбеђивања одговарајуће здравствене заштите.

Министарство унутрашњих послова и Полицијска управа Ниш доставили су одговоре на поступање по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су садржане у извештајима о посетама ПУ Ниш и ПС Алексинац. У посети ПУ Ниш (седишту ПУ и ПС Дољевац) НПМ је пратио остваривање основних права задржаних лица, док је у ПС Алексинац пратио поступање по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPТ) о посети Републици Србији из 2017. године.

Поступајући по препорукама, у записникe о задржавању почело је да се уписује време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, унапређен је начин поступања када су у питању лекарски прегледи задржаних лица, тако да се омогући приватност лекарског прегледа и медицинске документације, стоји у одговору органа, као и да је лицима којима је одређено задржавање у кривичном поступку (које може трајати и до 48 сати и обавља се у КПЗ Ниш) омогућен боравак на свежем ваздуху и средства за одржавање личне хигијене. У ПС Алексинац су одузети предмети сређени и прописно обележени, док је ПУ Ниш током новембра 2020. године организовала стручно оспособљавање на тему „PEACE модел за обављање информативних разговора”, коју је похађало 415 полицијских службеника ПУ Ниш.

Током 2018. године одржана је обука о поступању лица са менталним сметњама, коју је похађало 400 полицијских службеника ПУ Ниш, која ће се наставити током 2021. године. У седишту ПУ Ниш опредељена је једна просторија за обављање саслушања и опремљена намештајем, док је у току набавка техничке опреме за аудио-визуелно снимање, а следећа на листи приоритета ове ПУ је ПС Алексинац.

У одговору органа се наводи и да је у циљу унапређења поступања према доведеним и задржаним лицима одржана обука вођа смена дежурних служби полицијских станица и испостава, да су одржани састанци са старешинама у циљу унапређења поступања и да се од полицијских службеника захтева да њихово поступање буде законито, правилно, ефикасно и етичко и да је свим полицијским службеницима наложено поступање по препорукама НПМ. Од стране руководилаца организационих јединица на састанцима, као и приликом испраћаја на смену, свакодневно се инсистира на законитом и професионалном поступању полицијских службеника и шаље порука да је неадекватно поступање противзаконито, непрофесионално и да подлеже одговарајућим санкцијама.

Од 21. октобра, просторије за задржавање у седишту ПУ се више не употребљавају, планирано је да буду претворене у складишни простор за одузете предмете и стављене су у функцију 6 нових просторија у полицијским испоставама за смештај 8 лица, које, како се наводи у одговору, задовољавају све стандарде. На листи приоритета за адаптацију је просторија у ПС Алексинац, на чему ће се радити током 2021. године, док у осталим ПС у оквиру ПУ Ниш још увек не постоје услови за адаптацију, али су предузете мере за побољшање услова боравка (набављени душеци, јастуци, постељина, окречене неке просторије, у некима поправљено грејање, камере за видео надзор, обезбеђена средства за личну хигијену и слично).

Најављено нам је да ће се наставити са праксом да се од лица према којима су употребљена средства принуде узимају изјаве на околности употребе, као и евентуалних сведока догађаја.