a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Прихватилиште за странце благовремено је почело да обавештава странце који бораве у Републици Србији о предстојећем удаљењу, како би имали времена и могућности да се припреме за повратак и да о томе обавесте блиску особу. Министарство унутрашњих послова уважило је препоруку НПМ-а да полицијски службеници током транспорта малолетника који се принудно удаљују не носе ватрено оружје на видљив начин.

НПМ је обавештен да није обезбеђена континуирана психо-социјална подршка странцима који су у поступку принудног удаљења, јер у Прихватилишту за странце није систематизовано радно место за психолошку подршку, али да ће се приликом давања евентуалних предлога и сугестија у будућој систематизацији радних места полицијских службеника ову препоруку имати у виду. Такође, полицијски службеници ће, имајући у виду недостатке у приступу адвокатима које је НПМ утврдио, до потребних измена закона проактивније поступати када је у питању омогућавање правне помоћи странцима.

У Извештају НПМ je указано на одређене недостатке у поступку враћања који могу довести до повреде Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. У одговору стоји да је у плану да се у сарадњи са УНХЦР организују и одрже обуке за полицијске службенике запослене по линији странаца на целој територији Републике Србије везано за сагледавање испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају, али да због епидемијских мера и ситуације у вези са епидемијом заразне болести у протеклом периоду није било могуће реализовати ове активности, те да ће у наредном периоду оне бити један од приоритета. Такође, НПМ је обавештен о корацима који се преузимају у циљу обезбеђивања преводилаца, новчаних средстава за издавање путних листова и обезбеђивања одговарајуће здравствене заштите.

Министарство унутрашњих послова и Полицијска управа Ниш доставили су одговоре на поступање по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, које су садржане у извештајима о посетама ПУ Ниш и ПС Алексинац. У посети ПУ Ниш (седишту ПУ и ПС Дољевац) НПМ је пратио остваривање основних права задржаних лица, док је у ПС Алексинац пратио поступање по препорукама из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPТ) о посети Републици Србији из 2017. године.

Поступајући по препорукама, у записникe о задржавању почело је да се уписује време када је блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, унапређен је начин поступања када су у питању лекарски прегледи задржаних лица, тако да се омогући приватност лекарског прегледа и медицинске документације, стоји у одговору органа, као и да је лицима којима је одређено задржавање у кривичном поступку (које може трајати и до 48 сати и обавља се у КПЗ Ниш) омогућен боравак на свежем ваздуху и средства за одржавање личне хигијене. У ПС Алексинац су одузети предмети сређени и прописно обележени, док је ПУ Ниш током новембра 2020. године организовала стручно оспособљавање на тему „PEACE модел за обављање информативних разговора”, коју је похађало 415 полицијских службеника ПУ Ниш.

Током 2018. године одржана је обука о поступању лица са менталним сметњама, коју је похађало 400 полицијских службеника ПУ Ниш, која ће се наставити током 2021. године. У седишту ПУ Ниш опредељена је једна просторија за обављање саслушања и опремљена намештајем, док је у току набавка техничке опреме за аудио-визуелно снимање, а следећа на листи приоритета ове ПУ је ПС Алексинац.

У одговору органа се наводи и да је у циљу унапређења поступања према доведеним и задржаним лицима одржана обука вођа смена дежурних служби полицијских станица и испостава, да су одржани састанци са старешинама у циљу унапређења поступања и да се од полицијских службеника захтева да њихово поступање буде законито, правилно, ефикасно и етичко и да је свим полицијским службеницима наложено поступање по препорукама НПМ. Од стране руководилаца организационих јединица на састанцима, као и приликом испраћаја на смену, свакодневно се инсистира на законитом и професионалном поступању полицијских службеника и шаље порука да је неадекватно поступање противзаконито, непрофесионално и да подлеже одговарајућим санкцијама.

Од 21. октобра, просторије за задржавање у седишту ПУ се више не употребљавају, планирано је да буду претворене у складишни простор за одузете предмете и стављене су у функцију 6 нових просторија у полицијским испоставама за смештај 8 лица, које, како се наводи у одговору, задовољавају све стандарде. На листи приоритета за адаптацију је просторија у ПС Алексинац, на чему ће се радити током 2021. године, док у осталим ПС у оквиру ПУ Ниш још увек не постоје услови за адаптацију, али су предузете мере за побољшање услова боравка (набављени душеци, јастуци, постељина, окречене неке просторије, у некима поправљено грејање, камере за видео надзор, обезбеђена средства за личну хигијену и слично).

Најављено нам је да ће се наставити са праксом да се од лица према којима су употребљена средства принуде узимају изјаве на околности употребе, као и евентуалних сведока догађаја.

Заштитник грађана је у обављању послова НПМ-а у јулу 2020. године обавио ненајављену посету ПС Савски венац у циљу праћења спровођења препорука из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године, а након тога, у августу месецу упутио Извештај Министарству унутрашњих послова и посећеној полицијској станици ради отклањања уочених недостатака и унапређења поступања према задржаним лицима.

Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да су за полицијске службенике ПУ за град Београд у октобру 2020. године реализована 4 инструктивна семинара под називом „PEACE модел за обављање службеног разговора“ који има за циљ унапређење начина разговора са сведоцима, жртвама и осумњиченима, а по завршетку семинара полазници имају обавезу да организују и реализују овај семинар за остале полицијске службенике те полицијске управе. Ово министарство је обавестило Заштитника грађана и да се, као један од факултативних облика наставе, реализује и обука на тему „Тактика поступања према лицима са менталним сметњама“ што ће НПМ пратити у свом даљем раду.

Такође, НПМ ће у наредном периоду пратити и поступање министарства по препоруци да се, опредељена просторија за саслушање лица у ПС Савски венац, опреми, одговарајућом, техничком опремом за аудио и/или видео снимање саслушања.

Према изјашњењима које је министарство доставило, просторије за задржавање лица у ПС Савски венац, опремљене су комплетном постељином у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, а полицијски службеници ове полицијске станице ће, у будућем раду, након обиласка задржаних лица у просторијама за задржавање, у записник о задржавању уносити податак о томе када су обишли задржано лице као и напомене у вези са тим уколико постоје.

Заштитник грађана је, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) 24. јуна 2020. године обавио две ноћне ненајављене посете Полицијској испостави Чачак (ПИ Чачак) и Саобраћајној полицијској испостави Чачак (СПИ Чачак), а 25. јуна 2020. године и посету Полицијској станици у Горњем Милановцу (ПС Горњи Милановац). Током ових посета контролисано је поступање по препорукама из извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT) Републици Србији из 2017. године. 

Поступајући по препорукама из Извештаја о посети Полицијској управи Чачак, полицијски службеници ПИ Чачак, СПИ Чачак и ПС Горњи Милановац, у будућем раду, неће присуствовати лекарском прегледу задржаних лица, осим када то, из безбедносних разлога, затражи лекар који врши преглед, што ће писано и констатовати у записнику о задржавању.

Како је у одговору наведено, СПИ Чачак ће убудуће почетак задржавања возача који су искључени због психофизичког стања рачунати од времена започињања примене полицијског овлашћења довођење, а у будућем раду ће, у решењима о задржавању, у поуци о праву на жалбу, наводити и назив органа коме се жалба подноси.

Заштитник грађана је обавештен и да је у току испорука комплет постељина за опремање просторија за задржавање у посећеним организационим јединицама ПУ Чачак, као и да је у току постављање аудио интерфонског система за позивање полицијских службеника у СПИ Чачак и ПС Горњи Милановац. Такође, овај орган је обавештен да је, већи доток природног светла у просторији за задржавање у ПС Горњи Милановац и СПИ Чачак, могуће обезбедити када се за потребне радове буду одвојила финансијска средства, а што ће НПМ пратити у даљем раду.

Заштитник грађана ће у обављању послова НПМ, у континуираном дијалогу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре Министарства унутрашњих послова, наставити да прати поступање тог органа у складу са важећим прописима и стандардима у погледу услова које треба да испуњавају просторије за задржавање лица.

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, Геронтолошки центар Панчево ће у наредном периоду радити на оснаживању дементних и непокретних корисника/ца и у складу са њиховим могућностима укључиваће их у програме и активности који су доступни психилошки очуваним корисницима и без тешкоћа у кретању. У оквиру реновирања Центра, очекује се ограђивање дворишта, што ће допринети већем степену слободе дементних корисника на отвореном простору и могућности чешћег извођења на свеж ваздух.

Установа је известила Заштитника грађана да је поступајући по препоруци НПМ-а сачинила и брошуре о правима корисника и поделила их својим корисницима.

У наредном периоду, Герентолошки центар ће настојати да од ресорног министарства добије одобрење за ангажовање још једног лекара на неодређено време, како би приправност лекара била доступна и ван радног времена, ноћу, викендом и у време празника, што тренутно није случај. Такође, установа је извршила допуне здравствених картона активних корисника у вези са детаљном анамнезом и описом соматског стања корисника при пријему у установу и утврдила процедуру како би убудуће искључиво специјалиста неуропсихијатар могао да ординира терапију антипсихотицима.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Панчеву 4. марта 2020. године. О посети је састављен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.