a

b_250_0_16777215_00_images_mreza_npm_JIE.jpgКао председавајући Медицинском групом Мреже НПМ земаља југоисточне Европе, НПМ Србије је 22. децембра 2020. године организовао онлајн састанак Мреже, како би скренуо пажњу на потребу праћења поступања према зависницима од психоактивних супстанци, посебно осетљивој категорији лица лишених слободе. Тим НПМ Србије је представио Тематски извештај Праћење поступања према зависницима од психоактивних супстанци у установама за извршење кривичних санкција, сачињен након пет посета казнено-поправним заводима и пет посета окружним затворима, које су реализоване у овој години у циљу праћења поступања према овој категорији лица.

У уводним напоменама др Наташа Тањевић, заменица заштитника грађана и руководитељка НПМ-а је подсетила да је зависност од опојних дрога уско повезана са вршењем кривичних дела и да је присутан висок проценат осуђених и притворених лица са овим проблемом, те да су зависници посебна група затворске популације која захтева специјализован приступ. Стога је, како је нагласила, НПМ посебну пажњу усмерио на испитивање постојећих могућности за њихову рехабилитацију, која је веома специфична када је реч о издржавању затворске казне.

Представљајући методологију рада НПМ током посета, заменица заштитника грађана је нагласила значај мултидисциплинарног приступа у сагледавању овог проблема. Истакла је да НПМ посебну пажњу обраћа на безбедносни, третмански и здравствени аспект, од откривања и спречавања уноса психоактивних супстанци, провере специјализованих програма за рад са осуђеним лицима која имају проблем зависности од психоактивних сусптанци, до употребе адекватне терапије. Такође испитивано је у коликој мери је особље едуковано у спровођењу програма лечења, односно третмана, као и да ли се предузимају мере у циљу смањења потражње и доступности, превенције и редукције штетних последица.

Члан тима НПМ-а Марко Анојчић је представио активности НПМ, односно његове основне налазе и чињенице који су утврђени током посета казнено-поправним заводима и окружним затворима и препоруке за отклањање уочених недостатака. Анојчић је истакао потребу за већим бројем запослених на пословима третмана, службеника обезбеђења и здравственог особља, као и за стварањем услова за рехабилитацију зависника од опојних дрога, који подразумевају постојање посебних изолованих одељења и програма рада, али и обучено особље које ће спроводити програме. Такође указао је и на потребу да се предузму активности у правцу унапређења поступања у лечењу зависника, да се побољша приступ лечењу опијатским супститутима у заводима тиме што ће створити услови да сва лица која имају проблем са зависношћу од ПАС, а за које лекар специјалиста психијатрије у заводу процени да постоји потреба да се уведе супститациона терапија, буду упућена у надлежне здравствене установе ради мишљења и доношења одлуке о увођењу ове терапије.

У оквиру сесија које су посвећене безбедносном, третманском и здравственом аспекту овог проблема на састанку су примере добре праксе у проналаску психоактивних супстанци, специјализованим програмима поступања и лечењу зависника у заводима представили Горан Ненадовић, начелник Службе за обезбеђење КПЗ Пожаревац – Забела, Миљан Крстић, шеф Одсека за спровођење третмана у КПЗ Ниш и др Владимир Стојковић, руководилац Одсека за болести зависности Специјалне затворске болнице, који је допринео и формирању Одељења без дроге у Окружном затвору у Београду.

Учесници састанка сагласили су се да је потребно наставити са праћењем поступања према зависницима од психоактивних супстанци као посебно осетљивој категорији лица лишених слободе, повећати капацитет НПМ ради ефикасног надгледања поступања према зависницима од психоактивних супстанци у заводима за извршење кривичних санкција и континуирано радити на размени добре праксе о поступању према овој изразито осетљивој категорији лица лишених слободе.