a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, Окружни затвор у Смедереву је организовао пријем и слање писмених пошиљки лица лишених слободе на начин којим ће се поштовати поверљивост преписке, престао са праксом да у истим спаваоницама бораве лица којима је одређена примена посебне мере смештај под појачани надзор и лица којима није одређена примена ове мере и успоставио евиденције које је Законом о извршењу кривичних санкција обавезан да води. Од нарочитог значаја за превенцију злостављања је да је Завод почео да води Књигу повреда, у којој ће се евидентирати све запажене повреде лица лишених слободе, да ће повреде бити фотографисане и да ће се у лекарске извештаје o прегледима који су обављени након примена мера принуде уносити и наводи лица према којима је мера примењена о начину настанка повреда и мишљење лекара о повезаности примењене мере и насталих повреда.

Од недостајуће медицинске опреме набављени су ЕКГ апарат, инхалатор и пулсни оксиметар и здравствени картони лица лишених слободе се воде уредно, што је потврдио и здравствени инспектор Министарства здравља, који је, по препоруци НПМ, извршио инспекцијски надзор у овом Заводу. Након инспекцијског надзора, Завод је потписао Уговор са Општом болницом у Смедереву, како би ова установа лицима лишеним слободе омогућила услуге лекара специјалисте психијатра и 24часовно праћење њиховог здравственог стања, као и Уговор за третман медицинског отпада. Здравствени инспектор је утврдио да су испуњени законом прописани услови за рад и обављање одређених послова здравствене делатности у амбуланти Завода, а у току је опремање просторије за ординацију лекара.

Такође, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила Заштитника грађана да ће током октобра 2016. године бити расписан тендер за набавку униформи за припаднике Службе за обезбеђење.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре 11. јула 2016. године посетио Окружни затвор у Смедереву, о чему је сачињен Извештај са препорукама органима за отклањање уочених недостатака.