a

Почетком марта 2022. године тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, посетио је све полицијске станице у саставу Полицијске управе у Сремској Митровици. Током тих посета НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ-а је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима. НПМ је у извештају о посети дао препоруке за њихово отклањање у циљу заштите и унапређења права задржаних лица.

У одговору Министарства унутрашњих послова НПМ је обавештен да ће полицијски службеници у будућем раду, поступајући по препорукама, уручивати задржаном лицу примерак записника о задржавању, вршити надзор над задржаним лицима и повременим обиласцима и разговорима са лицима, као и да ће у записнике о задржавању уносити податке о томе када је члан породице или друго блиско лице обавештено о његовом лишењу слободе. Такође, у записнику о задржавању ће се, осим података о томе да је лице желело да ангажује браниоца по сопственом избору, односно да ли му је одређен бранилац по службеној дужности, уносити и подаци о времену када је контактиран, времену када је приступио доведеном и задржаном лицу, времену када је обавио разговор са лицем, као и о томе да ли је обављен неометан разговор са браниоцем.

КПЗ Сремска Митровица је прихватила препоруку у вези са обављањем лекарских прегледа у ситуацијама када је утврђено да лице лишено слободе има повреде, тако да ће лекар у будућем раду у извештајима о обављеним прегледима уносити детаљне и конкретне наводе лица о начину настанка повреда, повреде детаљно описивати, фотографисати и уцртавати у шему тела, те давати своје мишљење о повезаности изнетих навода о начину настанка повреда и објективног налаза о повредама.

НПМ ће пратити у даљем раду поступање по препорукама које су упућене појединим организационим јединицама ПУ Сремска Митровица, а тичу се материјалних услова.