a

Полицијска управа у Зајечару-седиште обавестила је НПМ да је поступила по све четири упућене препоруке, те да ће се убудуће по завршетку задржавања лица записник потписивати од стране полицијских службеника и задржаног лица, а у случају да задржано лице одбије да потпише примерак записника о задржавању, полицијски службеник ће то констатовати на записнику уз навођење разлога одбијања који је лице за то дало.

Даље, у записнике о задржавању лица по основу Законика о кривичном поступку уносити подаци о правима које је задржано лице остварило док се налазило на задржавању у просторији за задржавање у Окружном затвору у Зајечару, као и податке о обиласцима задржаног лица од стране полицијског службеника и напомене у вези са тим уколико постоје. Такође, у све записнике о задржавању лица по основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Закона о јавном реду и миру уносити податак о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о његовом лишењу слободе, а у записнике о задржавању лица по Законику о кривичном поступку уносиће се подаци о лицу које је обавештено о његовом лишењу слободе и времену када је то учињено.

НПМ је извештај о посети са препорукама сачинио након што је у октобру 2021. године обавио ненајављену посету седишту ПУ у Зајечару и упутио га полицијској управи и Министарству унутрашњих послова.