a

Клиника за психијатрију Клиничког центра Србије обавестила је Заштитника грађана о активностима које је предузела у складу са препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су јој упућене у Извештају о посети од 30. октобра 2019. године.

У погледу препорука које се односе на детаљније и уредније вођење историје болести и већу доступност лекара пацијентима за обављање разговора уз заштиту приватности и поверљивости личних информација, Клиника је навела да ће поштовање тих процедура бити предмет континуиране унутрашње провере квалитета стручног рада.

Поред тога, Клиника је сачинила списак дијагностичких и терапијских процедура које могу бити праћене макар и минималним ризиком по здравље пацијента како би се на нивоу Клиничког центра Србије сачинио одговарајући образац за информисани пристанак пацијента на накнадно уведену медицинску меру. Клиника је прихватила препоруку НПМ-а да прошири план психосоцијалне рехабилитације тако што ће разрадити доступне и прилагођене рехабилитационе психо-социјалне активности у складу са индивидуалним потребама пацијената и њиховим могућностима.

У вези са препоруком НПМ-а да Клиника изради програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра, Клиника је доставила Извештај за 2019. годину и План едукације за 2020. годину и обавестила Заштитника грађана да има дугу традицију едукације медицинских сестара-техничара и радних терапеута, да су предавања акредитована у Здравственом савету Србије обавезна и потребна за релиценцирање дозволе за рад, као и да се медицинске сестре-техничари, из здравствене неге и лечења психијатријских пацијената, едукују и присуством на стручним састанцима, симпозијумима и конгресима струковних удружења.

Од Клиничког центра Србије и Министарства здравља затражене су информације о предузетим активностима ради набавке прописане опреме за обављање здравствене делатности и спровођење стандардних дијагностичких процедура, инвестиционог одржавања зграде и уградње спољног лифта за потребе Клинике за психијатрију.

 

Национални механизам за превенцију тортуре посетио је Полицијску станицу Стари град у јуну 2019. године и на основу утврђених чињеница Министарству унутрашњих послова и тој полицијској станици упућен је Извештај о посети са препорукама. Како ни до почетка 2020. године, НПМ није добио изјашњење МУП-а о упућеним препорукама, мониторинг тим НПМ-а обавио је контролну посету ПС стари град 30. јануара 2020. године. Након контролне посете, МУП је доставио одговор у којем се наводи да је поступљено по свим препорукама НПМ-а.

Поступајући по препоруци, Полицијска станица Стари град наменила је две канцеларије у којима ће се обављати саслушања лица, обе су окречене, а будући да нису опремљене и стављене у функцију, ПС Стари град упутила је писани захтев Сектору за материјално финансијске послове МУП-а. По сазнањима полицијских службеника, у буџету МУП-а за 2020. годину опредељена су средства за опремање техничком опремом посебних просторија за саслушање лица и ПС Стари град би требало да буде прва станица у Полицијској управи за Град Београд у којој ће ове просторије бити опремљене потребном техничком опремом за аудио и видео снимање поступака саслушања лица.

У ПС Стари град, такође у складу са препоруком НПМ-а, обезбеђена је и посебна просторија намењена адекватном чувању одузетих предмета у вези са кривичним делом. Мониторинг тим НПМ-а обишао је просторију и утврдио да се у њој, у металном орману, налазе одузети предмети у вези са кривичним делима, који су прописно обележени и на којима је назначен број предмета на који се односе. Увидом у књигу одузетих предмета утврђено је да се јединствена евиденција одузетих предмета уредно води.

Такође, прихваћена је и препорука да се видео записи са видео надзора у ПС Стари град чувају у трајању не краћем од 30 дана. 

Министартво унутрашњих послова обавестило је Национални механизам за превенцију тортуре о поступању по препорукама из извештаја о посети седишту Полицијске управе Лесковац.

У циљу спровођења препорука и унапређења поступања, ПУ Лесковац је примерке извештаја доставила својим унутрашњим организационим јединицама, а у њеном одговору наводи се да су ради отклањања утврђених неправилности у раду предузете и конкретне активности:

- да је у седишту ПУ Лесковац и у ПС Лебане обезбеђена недостајућа постељина за лежајеве у просторијама за задржавање;
- да је наређено да се задржавање до 24 сата рачуна, у складу са Законом о прекршајима, од момента започињања полицијског овлашћења довођења;
- да је указано полицијским службеницима да средства за везивање примењују у потпуности у складу са важећим прописима тако да (прекомерним стезањем или на други начин) везаном лицу не наносе непотребну телесну бол или повреде, као и да повремено обилазе задржана лица и у записнике о задржавању уносе податке о томе.

Наводи се такође и да ће Одељење полиције ПУ Лесковац у наредном период спроводити контролно-инструктивне делатности у циљу праћења и контроле поступања по наложеним мерама, као и да ће у случају уочавања пропуста предузимати мере дисциплинске одговорности.

НПМ ће даље пратити поступање у погледу адаптације просторија за задржавање у седишту ПУ Лесковац, у ПС Власотинце и ПС Лебане, за које се наводи да ће радови отпочети у наредном периоду.

Национални механизам за превенцију тортуре је у септембру 2019. године, обавио редовну, ненајављену посету седишту Полицијске управе Лесковац и том органу је, на основу утврђених чињеница, упутио Извештај о посети са препорукама.

 

 

На основу надзора над поступком принудног удаљења држављанина Кине, које је извршено 27. септембра 2019. године, НПМ је сачинио извештај у којем констатује да је поступак спроведен у складу са прописима и предвиђеним стандардима.

Надзор је започет у Прихватилишту за странце, где је дражаваљнин Кине био смештен, надгледано је његово смештање у службено возило, док се на путу до аеродрома, представник НПМ-а налазио у службеном возилу, иза возила којим је превезен странац.

На аеродрому је представник НПМ-а обавио разговор са странцем и испратио процедуру његовог укрцавања на авион. Држављанин Кине навео је да нема примедбе на поступање полицијских службеника, истакао је и да му је омогућено да оствари контакт са супругом, као и да жели да се врати у Кину. Током разговора са њим, нису уочени било који знаци узнемирености због удаљења и/или поступања полицијских службеника према њему.

Сви полицијски службеници су остварили пуну сарадњу са НПМ-ом, кроз пружање тражених информација, омогућавање присуства и надзора над поступком удаљења, као и ненадзираног разговора са странцем.

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана након контролне посете Полицијској управи у Јагодини, у оквиру које је обишао седиште управе у Јагодини и Полицијску станицу у Ћуприји и посете Казнено-поправном заводу Ћуприја, које су обављене у априлу 2019. године, контролисаним органима упутио је Извештај са препорукама.

Поступајући по препорукама НПМ-а, ПУ Јагодина предузела је потребне мере у циљу чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана и обезбедила посебну просторију за саслушање лица, а предузете су и потребне мере за опремање те просторије техничком опремом за аудио и видео снимање. Такође, ова управа обавестила је НПМ да ће обавити сервисирање техничке опреме за аудио и видео снимање у просторији за саслушање лица у ПС Ћуприја.

Такође, на темељу изршених обилазака, које су обавили представници МУП-а, НПМ-у су достављене и информације о томе да ће просторије за задржавање у полицијским станицама Параћин, Ћуприја и Деспотовац бити реновиране у наредном периоду.

У Казнено-поправном заводу Ћуприја, лекари су отпочели поступање у складу са препорукама НПМ-а у погледу обављања лекарских прегледа, тако да ће убудуће први преглед притворених лица укључивати преглед свих телесних предела, односно преглед пацијента без одеће. Такође лекар ће, приликом првог лекарског прегледа, у здравствени картон уносити све податке до којих је дошао, фотографисаће све повреде које уочи на притвореном лицу приликом првог лекарског прегледа, а фотографије повреда ће се чувати у здравственом картону лица. КПЗ Ћуприја је такође монтирала ПВЦ застор код мокрог чвора, чиме је обезбедила приватност задржаних лица, док је у просторији намењеној за задржавање, обезбеђен довољан доток природне светлости и то на начин да није угрожена безбедност завода. У просторији која је намењена за задржавање реновиране су санитарије, а обезбеђени су чиста постељина и средства за одржавање личне хигијене задржаних лица.

 

Национални механизам за превенцију тортуре у оквиру редовних, планираних активности посетио је у августу 2019. године Полицијску станицу Велика Плана, Полицијске управе Смедерево. Посета је била ненајављена, а у оквиру ње НПМ тим је обишао две просторије за задржавање, обавио разговоре са полицијским службеницима и остварио увид у поједине предмете о задржавању лица и предмете о употреби средстава принуде. Сви полицијски службеници су са НПМ-ом сарађивали у пуној мери, тако што су пружили све тражене информације, омогућили увид и фотографисање документације, као и обилазак и фотографисање просторија. На основу посета и утврђених чињеница, НПМ је контролисаном органу упутио Извештај са препорукама.

У складу са препорукама НПМ-а, у станици Велика Плана предузимају се мере на обезбеђивању чувања видео записа у трајању не краћем од 30 дана, као и на унапређењу смештајних капацитета просторија за задржавање. У одговору органа наведено је и да је организационим јединицама Полицијске управе Смедерево упућен допис да у сврхе препознавања и саслушања лица, отпочну са коришћењем посебне просторије за то, уколико је имају. Имајући у виду да је НПМ препоручио правилно рачунање почетка задржавања по Законику о кривичном поступку, старешинама организационих јединица ПУ Смедерево наложено је да врше контроле предмета задржаних лица у том смислу.

У свом Извештају о посети Прихватилишту за странце, НПМ констатује да је почела припрема превођења разлога за смештај у Прихватилиште на више језика, који ће странцима бити уручивани или са решењем о смештају или приликом смештаја. Правила кућног реда већ су преведена на више језика и уручују се лицима приликом смештаја у Прихватилиште, а усвојена је и препорука НПМ-а да породице са децом, уколико се догоди да се породица нађе у том простору, будући да такав случај није забележен годинама уназад, убудуће не буду раздвајане. Извештај наводи и да је једно од два крила, намењених смештају странаца у Прихватилишту, реновирано и да се користи, док су радови на другом крилу у току.

Истовремено, НПМ у свом извештају истиче да и даље постоје недостаци у погледу здравствене заштите и да на њих указује већ дуже време, а уочени су и проблеми у вези са приступом адвокатима. У вези са ангажовањем преводилаца, надлежни органи најављују да ће средства за ту намену тражити у 2020. години.

**********
У својим одговорима на Извештај НПМ-a о надзору над принудним удаљењем држављанина Кине и упућеним препорукама, а међу којима се најважнија тицала обезбеђивања преводилаца, МУП је одговорио изјашњењем да тренутно нема уједначену праксу, већ да се проблем решава од ситуације до ситуације, те да су за 2020. годину управо за ту намену тражили потребна средства.

Окружни затвор у Крагујевцу поступио је делимично по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, које су му упућене након контролне, најављене посете НПМ-а обављене 29. јануара 2019. године.

b_250_0_16777215_00_images_20190801OZKragujevac.jpgУ одговору Окружног затвора достављеном НПМ-у, наводи се да је Окружни затвор поступио по препоруци НПМ и да ће убудуће први лекарски преглед по пријему обухватити преглед свих телесних предела са посебним освртом и фотографисањем повреда, те да ће обавештавати јавно тужилаштво уколико постоји сумња да је реч о повредама које указују на злостављање. У одговору је наведено и да је медицинско особље прошло потребне обуке које су за такву врсту прегледа и поступања потребне.

У складу са препорукама, обављена је дезинсекција спаваоница, док су у притвору окречене собе и санирано заједничко купатило. Започет је и поступак за санацију крова и, како се у одговору наводи, у току је прикупљање понуда извођача радова.

Завод, међутим, не може да поступи у складу са препоруком НПМ-а и да обезбеди редовне здравствене прегледе запослених, јер за то нема потребних средстава. Такође, наводи се у одговору, завод није у могућности да повећа степен радног ангажовања осуђених из затвореног одељења и притвореника, будући да за то нема псолова, нити техничких услова где би те послове могли да обављају, а да то не изискује додатне услове у смислу безбедности.

НПМ је претходни пут посетио Окружни затвор у Крагујевцу 2013. године. Последња посета била је редовна посета обављена у циљу системске контроле стања у установи у погледу поштовања права лица лишених слободе. О посети је сачињен Извештај са приказом утврђеног стања и препорукама за отклањање уочених недостатака.