a

Поступајући по препорукама Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ), полицијски службеници полицијских станица Савски венац и Стари град, обавештавају сва задржана лица о  њиховим правима у складу са Упутством о поступању према доведеним и задржаним лицима и сачињавају записник о задржавању. Записник по престанку задржавања потписује задржано лице или се уноси констатација да је лице одбило да потпише записник, а време задржавања лица рачуна се од момента када је лице лишено слободе, а не од тренутка доношења решења о задржавању.

Такође, сходно препорукама НПМ-а, након употребе средстава принуде сва задржана лица воде се на лекарски преглед, а полицијски службеници присуствују здравственим прегледима само на захтев лекара, о чему сачињавају службену белешку. У циљу заштите посебно осетљивих података из медицинске документације, у предметима задржаних лице више се не улажу извештаји и мишљења лекара о њиховом здравственом стању. Ради што правилније оцене правилности и оправданости употребе средстава принуде, од задржаних лица ће се убудуће узимати писане изјаве о поступању полиције приликом примене ових средстава.

У складу са препорукама НПМ-а, у Полицијској станици Стари град одређена је канцеларија за чување предмета извршења кривичних дела, као и специјална каса за чување предмета веће вредности.

У јулу 2017. године НПМ је посетио полицијске станице Стари град и Савски венац у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја НПМ о посети Полицијској управи за Град Београд и Извештаја Влади РС о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Србији. Након посете сачињен је Извештај са препорукама за даље унапређење положаја лица лишених слободе. 

Поступајући по препорукама Националног механизмa за превенцију тортуре (НПМ), Завод за васпитање деце и омладине у Нишу - Центар за смештај малолетних миграната без пратње, почео је са обавезним лекарским прегледима малолетних страних лица без пратње приликом пријема у Завод. Лекарске прегледе при пријему, Завод је предвидео „Правилником о пријему и отпусту малолетних странаца без пратње родитеља или старатеља“. У складу са препоруком НПМ да се малолетним страним лицима без пратње обезбеди смештај у Заводу и након изражене намере да желе азил у Републици Србији, а у циљу њиховог најбољег интересе и обезбеђивање најадекватнијих животних услова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у одговору је навело да се лицима која изразе намеру да желе азил у Републици Србији смештај обезбеђује у неком од центара за азил.

НПМ је 03. априла 2017. године посетио Центар за смештај малолетних миграната без пратње у саставу Завода за васпитање деце и омладине Ниш у циљу праћења поступања надлежних органа према малолетним страним лицима без пратње, о чему је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака.

У Извештају о посети Станици граничне полиције Београд на Аеродрому ''Никола Тесла'', која је обављена 3. октобра 2017. године, Национални механизам за превенцију тортуре је констатовао да надлежни органи нису поступили по препорукама које је НПМ упутио након посета из 2016. године.

Као главни недостаци издвајају се неодговарајућа просторија за смештај странаца којима је на Аеродрому одбијен улазак у земљу, на шта НПМ указује још од прве посете овој просторији 2015. године, као и непружање релевантних информација и отежана комуникација са овим странцима.

Извештај о посети је достављен Станици граничне полиције, Министарству унутрашњих послова и Аеродрому ''Никола Тесла''.

Поступајући по препорукама Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ) упућеним у Извештају о посети Прихватилишту за странце, Министарство унутрашњих послова доставило је одговор у коме је навело да су пројектима које финансира Амбасада Швајцарске у Београду и Међународна организација за миграције (ИОМ), опредељена средства за адаптацију и проширивање смештајних капацитета у Прихватилишту. У оквиру адаптације објекта, предвиђена је и адаптација дечије собе и обезбеђивање лекарске ординације. Међутим, стално присуство медицинског особља у Прихватилишту тренутно није могуће обезбедити, услед недостатка финансијских и кадровских могућности. За потребе странаца набављена је постељина и обезбеђени адекватни хигијенски пакети.

Како би се у будућем периоду обезбедила јасна и прецизна комуникација између полицијских службеника и странаца, део средстава из пројекта који финансира Амбасада Швајцарске, опредељена су и за ангажовање преводилаца у Прихватилишту. Надлежно министарство обезбедиће и потребан број полицијских службеника и попунити упражњена радна места, како би се између осталог обезбедило да посете трају минимум један час. 

НПМ је 9. јуна ове године посетио Прихватилиште за странце у циљу праћење поступања надлежних органа по препорукама упућеним у Извештају из 2016. године. Након посете сачињен је Извештај са препорукама за даље унапређење стање.

Поступајући по препоруци Националног механизам за превенцију тортуре (НПМ) упућеној у Извештају о посети Прихватном центру у Обреновцу, сви мигранти смештени у Прихватни центар су евидентирани и издате су им идентификационе картице. Такође, Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио НПМ да су, поступајући по раније датој препоруци НПМ из фебруара ове године, смештајни услови у два објекта адаптирани и прилагођени особама са инвалидитетом.

НПМ је 8. јуна ове године посетио Прихватни центар у Обреновцу, о чему је сачињен Извештај са препоруком за отклањање уочених недостатака у раду. Пре тога Прихватни центар у Обреновцу посећен је 03. фебруара 2017. године.