a

Поступајући по препорукама НПМ, Геронтолошки центар у Вршцу је установио евиденцију умрлих лица и Протокол повреда. У циљу  обезбеђивања потребног броја особља у Геронтолошком центру, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предузима потребне мере обраћањем Комисији за давање сагласности за нова запошљавања, али и за додатна упошљавања за попуњавање упражњених радних места у Дому. Такође, Експертска група Министарства у циљу унапређења прописа у делу којим се уређује пристанак на медицинску меру лица под старатељством ради на изменама и допунама Породичног закона.

НПМ је посетио Геронтолошки центар у Вршцу децембра 2016. године у циљу праћења поступања надлежних органа према корисницима услуга социјалне заштите смештеним у домовима за стара лица. Након посете надлежним органима упућене су препоруке за отклањање утврђених недостатака.